Strona główna | Nowe zdjęcia | Kategorie | Mapa zdjęć | Komentarze
O galerii | Regulamin | TOP 100 | Użytkownicy | Kontakt
Rejestracja | Zapomniałem hasła | Autologowanie »

Strona główna ›› Regulamin
Szukaj
Zaawansowane szukanie
Losowe zdjęcie
Szczecin Pogodno
Szczecin Pogodno
Autor:   Iwo
Kategoria:   Sierść
Dodano:   04.06.2006 20:52

Komentarze:   0

Zdjęcie marca

Głosowanie użytkowników
1. miejsce: Andrzej Szafoni
Głosów: 28,74% (25/87)


2. miejsce: WojtekB.
Głosów: 16,09% (14/87)


3. miejsce: Wilu
Głosów: 14,94% (13/87)

Głosowanie administracji
WojtekB.
Punkty: 15 (max. 30)

Szczegóły głosowania »

Archiwum wyróżnień
 » Rok 2017
 » Rok 2016
 » Rok 2015
 » Rok 2014
 » Rok 2013
 » Rok 2012
 » Rok 2011
 » Rok 2010
 » Rok 2009
 » Rok 2008
 » Rok 2007
 » Rok 2006

Aktualnie na WRP
On-line: 25 osób, w tym:
» gości: 25
» użytkowników: 0

Statystyka WRP
Razem zdjęć: 26967
Razem kategorii: 201
Użytkowników: 393
Razem komentarzy: 78771
Razem wyświetleń: 54099051

Partnerzy
Stalowe Szlaki
Regulamin serwisu World Rail Photo / Terms of World Rail Photo site

  Każdy zarejestrowany użytkownik może dodawać dowolną ilość zdjęć.
Należy przestrzegać kilka podstawowych zasad:

1. Zdjęcie powinno być własnego autorstwa. Dopuszcza się dodawanie zdjęć osób niezarejestrowanych po uzyskaniu ich zgody jeśli zdjęcia te posiadają niewątpliwą wartość historyczną bądź dokumentują jakąś niezwykłą sytuację.
2. Tematem zdjęcia powinna być kolej w szerokim tego słowa znaczeniu. Dopuszcza się dodawanie zdjęć niekolejowych, obrazujących różne ciekawostki zaobserwowane w trakcie wypraw kolejowych bądź też dokumentujących te wyprawy.
3. Staraj się nie wysyłać wszystkiego. Starannie dobieraj materiał. Zadbaj o jego jakość techniczną. Obowiązuje zasada dobrego smaku - liczy się jakość, a nie ilość. Administratorzy zastrzegają sobie możliwość usunięcia słabych zdjęć oraz skasowania konta.
4. Przestrzegaj rygorystycznych zasad wprowadzania i opisywania zdjęć:
a) rozmiar zdjęcia: max. 1200 px w poziomie;
b) wielkość pliku zdjęcia: max. 1 MB;
c) miniaturki dodają się automatycznie (w tym wypadku pole "Plik miniaturki" należy pozostawić puste). Jeżeli chcesz dodać własną miniaturkę, w polu "Plik miniaturki" należy podać ścieżkę do tego pliku;
d) tytuł zdjęcia - seria i numer lokomotywy, miejsce bądź też dowolny tekst nawiązujący jednak do tematu lub opisu zdjęcia;
e) opis zdjęcia - data (najlepiej dzień-miesiąc-rok, ewentualnie miesiąc-rok), miejsce wykonania zdjęcia oraz seria i numer pojazdu zgodnie z zasadami opisywania lokomotyw. Dalej już zwykły opis zdjęcia. Warto dodać informacje o typie aparatu i obiektywu oraz użytym materiale światłoczułym. Możliwe jest również podanie jakiś ciekawostek o okolicy czy zdarzeniu widocznym na zdjęciu;
f) słowa kluczowe - Kolejność wpisywania słów kluczowych: seria pojazdu, seria-numer pojazdu, miejscowość, numer linii D29, województwo, pora roku. Dodatkowe słowa kluczowe, opcjonalnie do wykorzystania: osobowy, pospieszny, expres, towarowy, roboczy, specjalny, ezt, szynobus, para, wąskotorowy, noc, parada, parowozjada, eszelon, podwójna trakcja, objazdy, luzak, szopa, EIC, TLK, przyspieszony, InterRegio, EuroCity, EuroNight
Przykład: SU45,SU45-089,Wieleń Północny,D29-203,wielkopolskie,jesień,osobowy
g) Mapy - należy obowiązkowo ustawić mapę pod zdjęciem.
5. Zdjęcie początkującego usera podlegają weryfikacji Adminów - zdjęcia zweryfikowane pozytywnie trafiają do Galerii, zdjęcia odrzucone ze względu na niedomagania techniczne są kasowane. Zdjęcia o wymiarach, czy rozmiarach plików przekraczających zdefiniowane wartości będą usuwane.
6. Użytkownik zasilający galerię dobrymi jakościowo zdjęciami, lub materiałem o dużej wartości np. historycznej otrzymuje prawa bezpośredniego uploadu zdjęć.
7. Sprawdzeni, zaawansowani użytkownicy o odpowiednim stażu na naszej galerii mogą dołączyć do grona Administratorów World Rail Photo.
8. Galeria nie ma limitów, ale w przypadku dużego obciążenia nowym materiałem zastrzegamy sobie prawo do doraŹnego limitowania zamieszczeń fotografii oczekujących na weryfikację. Zastrzegamy, że nie jest to rutyną galerii i będzie wyłącznie rozwiązaniem awaryjnym.
9. Zdjęcia użytkowników zaawansowanych także podlegają weryfikacji. W przypadku niedostatecznej jakości będą usuwane. Użytkownik może też utracić prawo bezpośredniego wrzutu fotografii.
10. Kandydat na użytkownika WRP może otrzymać konto po przesłaniu do Administracji minimum trzech zdjęć zgodnych z standardami galerii (patrz pkt-y: 3, 4a, 4b). Administracja decyduje o przyznaniu konta.
11. W przypadku pisania obraŹliwych i nieetycznych komentarzy pod zdjęciami czy też postów na forum oraz próbach siania zamętu i fermentu na galerii użytkownik traci konto, a jego wszystkie zdjęcia i komentarze są usuwane.
12. Użytkownik, który dodał zdjęcie na WRP nie powinien go publikować w innych galeriach (nie dotyczy autorskiej strony www danego użytkownika oraz galerii zagranicznych). W przypadku odkrycia, iż na innej galerii jest identyczne zdjęcie tego samego autora, zdjęcie z WRP zostanie natychmiast usunięte bez powiadamiania o tym autora. W przypadku nagminnie powtarzających się tego typu sytuacji użytkownik może stracić konto.
13. Wszystkie sprawy nie ujęte w regulaminie są rozstrzygane przez Administrację. Administracja zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

Administracja WRP


Terms of World Rail Photo site

  Every registered user can upload unlimited amount of photographs.
However some basic rules shall be respected:

1. The photograph shall be taken by the user. However, it is allowed to upload photographs of persons who are not registered after obtaining their consent if these photographs are of unquestionable historical value or are the evidence of some extraordinary situation.
2. Only the railway themed photographs shall be uploaded. However, it is allowed to upload photographs not connected to this theme, but illustrating various interesting details observed during the railway excursions or being the evidence of such excursions.
3. Try not to upload all the photographs. Carefully choose them. Be concerned of the technical quality of the photographs. The following rule of good taste shall be observed - quality, not quantity. The Administrators reserve the possibility of deleting poor quality photographs and the user's account.
4. Observe the strict rules of uploading and describing the photographs:
a) photograph size: max. 1200 px vertically;
b) size of photograph file: max. 1 MB;
c) thumb views are added automatically (leave empty the field "thumb view file"). If you want to upload your own thumb view, insert the path to the file in the field "thumb view file";
d) photograph title - series and number of the locomotive, location or any text referring to the theme or description of the photograph;
e) photograph description - date (day-month-year is advisable, month-year is possible), location where the photograph was taken and series and number of the vehicle according to the rules of describing the locomotives. Then the usual description of the photograph shall follow. It is advisable to provide the information on the type of used camera, lens and photosensitive material. It is also possible to provide any interesting details about the area or event illustrated in the photograph;
f) keywords - Sequence entry keywords: series, series-number, location, line number (use D29 line number in Poland), region, season. Additional keywords, optional to use: osobowy (slow train), pospieszny (fast train), expres, towarowy (freight train), roboczy (working train), specjalny (special train), ezt (EMU), szynobus (DMU), para (steam train), wąskotorowy (narrow-gauge), noc (night), parada, parowozjada, eszelon (military train), podwójna trakcja (double traction/loco), objazdy (detour), luzak (only loco), szopa (depo), EIC, TLK, przyspieszony (semi-fast train), InterRegio, EuroCity, EuroNight
Example: SU45 (series) SU45-089, (series-number) Wieleń Północny, (location) D29-203, (D29 line number) wielkopolskie, (region) jesień, (season-autumn) osobowy (slow train)
g) Mapy - you must set the map under the picture.
5. A photograph of the new user is subject to verification by the Administrators - photographs verified "positive" are transferred to the Gallery, photographs rejected because of any technical problems are deleted. Photographs whose dimensions or file sizes exceed the specified values will be deleted.
6. The user, who uploads good quality photographs to the Gallery or photographs of significant (e.g. historical) value, is given the right for direct upload of photographs.
7. Verified advanced users of appropriate experience in our Gallery may join the group of the Administrators of the World Rail Photo site.
8. The Gallery is unlimited, but in the event of large amounts of new photographs, we reserve the right to establish a temporary limit for uploading photographs waiting for verification. We must emphasize that this is not a routine procedure and is only an emergency solution.
9. Photographs of the advance users are also subject to verification. In the event of poor quality, the photographs will be deleted. The user may also lose the right for the direct upload of the photographs.
10. A candidate for the user of the WRP service can be given an account after sending to the Administration minimum three photographs compliant with the standards of the Gallery (look at points: 3, 4a, 4b). The Administration desides to give an account.
11. In the event of any offensive and unethical comments posted under the photographs or in the event of any offensive or unethical posts published in the Forum, and when causing confusion or discord in the Gallery, the user loses his/her account, and all his/her photographs and comments are deleted.
12. The user who uploaded a photograph to WRP site shall not publish it in other galleries (does not apply to the authorial website of the user and on international websites). In the event of discovery that an identical photograph of the same author is shown in other gallery, the photograph present in WRP site shall be immediately deleted without notification of the author. In the event when such situations happen again and again, the account of the user may be deleted.
13. Any matters not specified herein shall be settled by the Administration. The Administration reserves the right to the final interpretation hereof.

WRP service AdministrationW poszczególnych kategoriach znajdują się zdjęcia zarejestrowanych użytkowników galerii. O zgodę na wykorzystanie zdjęcia należy poprosić konkretnego autora.

Powered by 4images version 1.7.13 | Copyright © 2002-2017 4homepages.de
© World Rail Photo 2005-2017 | Template by World Rail Photo 2016